Background

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

"ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศคณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 และ สป.646 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 1. เอกสารประกอบการจองสิทธิในระบบ ผู้สนใจจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน (pdf file) ประกอบด้วย
  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. เอกสารอื่นๆซึ่งทางราชการขอให้จัดส่งเพิ่มเติม หรือใช้ประกอบการ upload ในระบบการจองสิทธิ (จะแจ้งให้ทราบก่อน)

  ทั้งนี้ ในการเปิดจอง จะแบ่งห้องพัก เป็นกลุ่มราคาต่างๆ โดยผู้สนใจจะต้องแสดงความประสงค์ห้องพักประเภทใดประเภทหนึ่ง พร้อมทั้ง upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยผู้แสดงความประสงค์และผู้ได้รับสิทธิจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยราคาที่ระบุเป็นราคาของห้องพักในแต่ละแบบ ซึ่ง ธพส.จะแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระก่อนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป กรมธนารักษ์สงวนสิทธิในการพิจารณากำหนดหรือขยายระยะเวลาในการเปิดจองสิทธิ (วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการจองสิทธิ) โดยถือว่าข้อมูลบุคคลที่ระบุไว้ในระบบเป็นข้อมูลที่ผู้แสดงความประสงค์ได้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องแล้ว อีกทั้งในการใช้ข้อมูลบุคคลที่ได้จัดส่งในระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดกรองสิทธิร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน หรือ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ธพส.ตลอดจนสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

 2. แนวทางการคัดเลือกผู้สูงอายุ ที่ได้รับสิทธิเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ
  • 2.1 การดำเนินการคัดเลือก
   ธพส.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   1. ผู้สูงอายุต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่โครงการฯกำหนด โดยเริ่มพิจารณาผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 58 (ห้าสิบแปด) ปี ขึ้นไป ที่ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบจองสิทธิในช่องทางต่างๆ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯกำหนด
   2. มีความสามารถทางการเงินในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการพักอาศัยในโครงการฯ และหรือสามารถรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ (เฉพาะกรณีที่ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานมีความประสงค์ขอรับสินเชื่อ) และมีรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน โดยอาจมีรายได้โดยตรงของผู้สูงอายุ เช่น เงินบำนาญ เงินฝาก เงินออม หรือ เงินสนับสนุนจากบุตรหลาน
   3. สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าพักในโครงการฯ และจะต้องยินยอมให้คัดกรองสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดก่อน จึงจะสามารถเข้าพักอาศัยในโครงการฯ ทั้งนี้ รายละเอียดการเข้ารับการคัดกรองสุขภาพ วัน เวลา และสถานที่ คณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   4. สามารถทำสัญญาภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
   5. หลักเกณฑ์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควร กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โดยจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
  • 2.2 วิธีการคัดเลือก
   ธพส.จะเป็นผู้ดำเนินการจับสลากห้องพักให้กับผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ 2.1 ทั้งนี้ การพิจารณาของ ธพส.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ถือเป็นที่สุด
  • 2.3 การประกาศผลการคัดเลือก
   ธพส.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ จะประกาศผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการคัดเลือกตามช่องทางที่ทางราชการกำหนดต่อไป โดยผู้ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนดเท่านั้น
 3. การเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ

  ธพส.จะแจ้งให้ผู้สูงอายุแต่ละรายทราบเมื่อโครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบห้องพักให้ผู้สูงอายุตามที่ได้จองสิทธิไว้ โดยผู้สูงอายุมีหน้าที่ในการดูแลรักษาห้องพักดั่งวิญญูชนจะพึงสงวนทรัพย์สินของตนเอง ตลอดจนมีหน้าที่ในการชำระค่าสาธารณูปโภค ค่าส่วนกลาง ค่าดูแลสุขภาพ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด ค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างที่พักโครงการฯ ด้วยตัวเอง ซึ่ง ธพส.จะแจ้งรายละเอียด ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพตามโครงการฯกำหนด และตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะประกาศกำหนดในภายภาคหน้า และเพื่อให้โครงการ .ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”เป็นโครงการต้นแบบในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม จึงกำหนดให้โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งโครงการ (พื้นที่ภายในห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง)

 4. การออกจากโครงการฯ

  ผู้สูงอายุในโครงการฯ สามารถออกจากโครงการฯ ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. เสียชีวิต โดยคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีอายุ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไป และมีสุขภาพตามหลักเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนดเท่านั้น สามารถที่จะพักอาศัยในโครงการฯ ต่อไปได้จนครบอายุสัญญา
  2. ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพทรุดลงและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องย้ายออกจากโครงการฯตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด