Background

ข่าว

เริ่มงานถมดินโครงการ

เริ่มงานถมดินโครงการ

เริ่มงานถมดินโครงการ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เริ่มดำเนินการถมดินโครงการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

 item
 item
 item
 item
 item