Background

ข่าว

จับสลากพร้อมลงนามสัญญา

จับสลากพร้อมลงนามสัญญา

จับสลากพร้อมลงนามสัญญา

คณะกรรมการบริหารโครงการ "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex) ในการประชุมครั้งที่ 10-1/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มติเห็นชอบให้ ธพส. ดำเนินการจับสลากห้องพักอาศัยพร้อมลงนามสัญญาผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 โดยรายละเอียดการจับสลาก ลงนามสัญญาเช่า ธพส. จะแจ้งให้ทราบต่อไป