Background

ข่าว

รายงานถมดินโครงการฯ

รายงานถมดินโครงการฯ

รายงานถมดินโครงการฯ

โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ การถมบริเวณพื้นที่โครงการฯ นำดินมาถมครบ 100% ปริมาณดินทั้งหมดจำนวน 120,000 ลูกบาศก์เมตร ภาพมุมสูงงานปรับเกลี่ยพื้นที่ "ดำเนินการแล้วเสร็จ" ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เตรียมความพร้อมงานก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

 item
 item
 item
 item
 item