Background

ข่าว

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ

ประกาศผลการจับสลากระบุหมายเลขห้องพักรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ – ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ☎️โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-142-2259 02-142-2260 097-919-7422 097-919-7423 097-919-7424 097-919-7425

 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item
 item