about Image

ที่มาโครงการ

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.623 (บางส่วน) และ สป.646 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 72-1-97 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุภายใต้หลักประชารัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน คือ

  1. ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Ramathibodi Elderly Care and Hospice หรือ ECH) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และแหล่งฝึกอบรม (Research and Training Center) แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งคลินิกผู้ป่วยนอก (Outpatient Clinic), งานบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (Intermediate Care and Rehabilitation), งานบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care and Hospice) และอื่นๆ
  2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ (Senior Housing) เป็นที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงและพึ่งพาตนเองได้ดี (Active aging) และใกล้กับสถานบริการด้านสุขภาพทั้งศูนย์ ECH และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โครงการนี้เป็นการเช่าซื้อสิทธิการพักอาศัยระยะยาว 30 ปี บริหารงานโดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส)
  3. สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี (Ramathibodi Nursing Home) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา มีโรคซับซ้อน ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย (Partial or Total Dependence) ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัย (Geriatric Medicine) และการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย (Palliative Care and Hospice)

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล...

รายละเอียด

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่...

รายละเอียด

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้าชี้แจง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ ธนารักษ์ ต่อคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 21/2565 โดยมีนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นายนาฬิกอติ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงพื้นที่โครงการ "ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ " บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค และคณะ ร่วมกับ นายประณต เลิศมีมงคลชัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และผู้แทนจากคณะ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

DAD เผยโฉมห้องตัวอย่างโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development เผยโฉมห้องตัวอย่าง โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ ให้สัมผัสครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. นี้เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมห้อง...

รายละเอียด
Background

การคัดกรองสุขภาพ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์

การคัดกรองสุขภาพ ผู้จองสิทธิ์สามารถเข้ารับการคัดกรองสุขภาพได้จากโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักษา โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจังหวัด หรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้

กรณีเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องนัดหมายล่วงหน้าไม่รับ walk in
ขอให้ติดตามประกาศการเปิดคลินิกคัดกรองสุขภาพฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dadassest.com หรือ โทร. 02 201 0497 หรือ 02 201 0264
เวลา 08.30 – 16.00 น. หรือ Line official : @seniorcomplex

กรณีเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพกับโรงพยาบาลอื่น
ขอให้ผู้จองสิทธิ์ศึกษารายละเอียด "คำแนะนำการตรวจคัดกรองสุขภาพ" อย่างละเอียด

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม
โทร. 02 201 0264 และ 02 201 0497

รายละเอียด

"ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex)

เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป