about Image

ที่มาโครงการ

ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการจัดสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ ที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้สนับสนุนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ สป.623 (บางส่วน) และ สป.646 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 72-1-97 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยส่งเสริมการสร้างที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุภายใต้หลักประชารัฐ ซึ่งมีองค์ประกอบเชื่อมโยงกัน คือ

  1. ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (Ramathibodi Elderly Care and Hospice หรือ ECH) เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ วิจัย พัฒนานวัตกรรม และแหล่งฝึกอบรม (Research and Training Center) แก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงให้การบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงวัยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งคลินิกผู้ป่วยนอก (Outpatient Clinic), งานบริบาลผู้ป่วยระยะฟื้นฟูและกายภาพบำบัด (Intermediate Care and Rehabilitation), งานบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care and Hospice) และอื่นๆ
  2. โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์ (Senior Housing) เป็นที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียมที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นมิตรกับผู้สูงวัยที่มีสุขภาพแข็งแรงและพึ่งพาตนเองได้ดี (Active aging) และใกล้กับสถานบริการด้านสุขภาพทั้งศูนย์ ECH และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โครงการนี้เป็นการเช่าสิทธิการพักอาศัยระยะยาว 30 ปี บริหารงานโดยบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส)
  3. สถานบริบาลผู้สูงอายุรามาธิบดี (Ramathibodi Nursing Home) ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีภาวะพึ่งพา มีโรคซับซ้อน ช่วยเหลือตนเองได้น้อยหรือไม่ได้เลย (Partial or Total Dependence) ซึ่งจะได้รับการดูแลรักษาอย่างดีจากทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ผู้สูงวัย (Geriatric Medicine) และการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้าย (Palliative Care and Hospice)

วีดีโอประชาสัมพันธ์

เปิดแนวคิด “อาศรมศิลป์” ผู้อยู่เบื้องหลังงานออกแบบสถาปัตยกรรม “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ไอเดียการออกแบบที่พักอาศัยผู้สูงอายุ แบบครบวงจร ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่ใช้พื้นที่ธรรมชาติสร้างบรรยากาศ สัมผัส และความรู้สึกให้การอยู่อาศัยของคนวัยเกษียนสมดุล...

รายละเอียด

สัมภาษณ์ “มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี)” จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านพักคนชราแบบเดิม สู่ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์”

ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ ที่จะทำให้คนสูงวัยแข็งแรง สดใส Active กว่าเดิม ด้วยพื้นที่กิจกรรม - พื้นที่สวนสีเขียวขนาดใหญ่...

รายละเอียด

ไขความลับ “ที่พักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” มิติใหม่ที่จะเปลี่ยนบ้านพักคนชรา ให้ Active มากกว่าเดิม

ความร่วมมือของ “กรมธนารักษ์ - คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี” ร่วมสร้างโครงการที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนพื้นที่กว่า 72 ไร่ ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

ขอแจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างก่อสร้างโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” จังหวัดสมุทรปราการ

เรียน ผู้จองสิทธิโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์” จังหวัดสมุทรปราการ  ขอแจ้งความคืบหน้าการจัดจ้างก่อสร้างโครงการฯ       ธพส. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  หากท่านยังมีความประสงค์สิทธิห้องพักอาศัยตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ขอให้แจ้งยืนยันตาม...

รายละเอียด
Filing Solar Power Permits in 2020? Consider Following Important Factors

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567

สรุปสถานะการยืนยันสิทธิ ของผู้จองสิทธิโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 891 ห้องพัก ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567...

รายละเอียด
Background

การคัดกรองสุขภาพ โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์

การคัดกรองสุขภาพ ผู้จองสิทธิ์สามารถเข้ารับการคัดกรองสุขภาพได้จากโรงพยาบาลตามสิทธิ์รักษา โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจังหวัด หรือ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้

กรณีเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพกับโรงพยาบาลรามาธิบดี
ต้องนัดหมายล่วงหน้าไม่รับ walk in
ขอให้ติดตามประกาศการเปิดคลินิกคัดกรองสุขภาพฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.dadassest.com หรือ โทร. 02 201 0497 หรือ 02 201 0264
เวลา 08.30 – 16.00 น. หรือ Line official : @seniorcomplex

กรณีเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพกับโรงพยาบาลอื่น
ขอให้ผู้จองสิทธิ์ศึกษารายละเอียด "คำแนะนำการตรวจคัดกรองสุขภาพ" อย่างละเอียด

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติม
โทร. 02 201 0264 และ 02 201 0497

รายละเอียด

"ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร" (Senior Complex)

เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป